Pravidla soutěže

„Vyhraj vstupenky na festival VOTVÍRÁK 2019“

(dále jen „pravidla soutěže“)

 

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a závazných pravidel soutěže s názvem „Vyhraj vstupenky na festival VOTVÍRÁK 2019“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o vstupenku typu "KOMBI" na hudební festival VOTVÍRÁK. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Facebook, konkrétně na facebookové stránce “Soutěžte s fondy EU” https://www.facebook.com/souteztesfondyeu (dále jen „facebooková stránka“).

 

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost TAH reklamní agentura, s.r.o., S. K. Neumanna 726, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27509184, DIČ: CZ27509184. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 23204.

 

Účelem soutěže je propagace spolupráce Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v oblasti místního rozvoje a zviditelnění výsledků konkrétních projektů a jejich přínosu pro život občanů České republiky.

 

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována, vyhodnocována nebo jakkoliv spojena s provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže.

 

Společnost Facebook Inc. je tak zcela osvobozena od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.

 

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 16. 5. 2019 do 12. 6. 2019 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Facebook na facebookové stránce “Soutěžte s fondy EU”.

 

Účast v soutěži je dobrovolná.

 

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 13 let s bydlištěm a s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook, má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet a je fanouškem facebookové stránky “Soutěžte s fondy EU” (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Nezletilé osoby zastoupí v případě potřeby (převzetí ceny apod.) jejich zákonný zástupce.

 

Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/legal/terms a www.facebook.com/policies. V případě zániku facebookového účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení jeho aktivity (včetně jeho blokace) může soutěžící být pořadatelem vyloučen ze soutěže a ztrácí nárok na jakoukoli výhru.

 

Účast v soutěži prostřednictvím facebookového účtu jiné osoby je vyloučena.

 

 

4. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

Organizátor vloží každý den po dobu konání soutěže nejpozději do 10.30 hodin na danou facebookovou stránku soutěžní status se soutěžní otázkou. Soutěžní otázka bude pro každý kalendářní den jiná. Jedná se o otázky související s realizovanými projekty spolufinancovanými z ESI fondů nacházejícími se na území České republiky.

 

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo vloží do komentáře pod soutěžní příspěvek správnou odpověď na soutěžní otázku pro daný den.

 

5. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE A PŘEDÁNÍ VÝHRY

Vyhlášení výsledků proběhne vždy následující den formou nového příspěvku, a to nejpozději do 10.00 hodin.

 

V soutěži budou vylosováni 2 výherci. Každý výherce obdrží vždy pouze jednu vstupenku, a to ve formě čárového kódu, který předloží při vstupu na festival.

 

K informování výherce dojde prostřednictvím soukromé zprávy, kde bude výherce vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů v rozsahu: jméno, příjmení a email.

 

Pokud vítěz nebude do tří dnů od oslovení Pořadatelem prostřednictvím soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá.

 

Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Výhru nelze reklamovat.

 

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní nebo jinou právní cestou a ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

 

6. SOUHLAS S PRAVIDLY

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící, který tato pravidla poruší, může být pořadatelem ze soutěže vyloučen.

 

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

 

Soutěžící uděluje zveřejněním své odpovědi na soutěžní otázku souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů, a to konkrétně: jméno, příjmení, email (dále jen "osobní údaje"). Tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, vyhodnocení soutěže a zaslání výhry.

 

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 ZOOÚ, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

 

Výherce souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn bezplatně užít a zejména uveřejnit jméno a příjmení prostřednictvím elektronických médiích.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní Facebookový profil). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporují pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

 

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.

 

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

 

Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výhry za výhru, která je odpovídající náhradou.

 

V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům.

 

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.

 

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

 

V Hradec Králové dne 14. 5. 2019

Kontakty

Výkonný pořadatel:
TAH reklamní agentura, s.r.o.

Organizátor:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Cookies používáme k zlepšení kvality našich webových stránek. Pokračováním procházení webu souhlasíte s jejich používáním. Více informacínajdete zde.